Image is not available
Image is not available

Фондација за младе таленте града Београда расписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са седиштем на територији града Београда у 2022. години ради:

 

- набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

 

Фондација за младе таленте града Београда на основу Одлуке Управног одбора о расподели новчаних средстава по категоријама конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда 2022. године УО-13/22 (у даљем тексту: Одлука о расподели новчаних средстава), путем конкурса, а сходно Финансијском плану Фондације за 2022. годину, додељује:

 

- укупaн износ од 12.000.000,00 рсд (словима: дванаестмилиона динара) бруто, ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

 

У складу са Одлуком о расподели новчаних средстава максимални износ који се може доделити појединачном кандидату за набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента на Конкурсу износи 300.000,00 динара.

 

Документација, која се предаје Фондацији може бити оригинал, оверена фотокопија или фотокопија, при чему се приликом конкурисања Фондацији доноси на увид оригинал документ.

 

Кандидат се рангира на ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума:

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

 

Рок за достављање пријава је 04. март 2022. године.

 

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2022. години”, непосредно Фондацији или препоручено поштом.

 

 

ТЕКСТ КОНКУРСА можете преузети овде.

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ можете преузети овде.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ можете преузети овде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАД БЕОГРАД,
ПРЕКО ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА,

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних новчаних средстава у висини основног пакета штампаних уџбеника за први и други разред (за предмете: математика, српски језик/матерњи језик, свет око нас и страни језик као обавезан предмет) за ученике јавних основних школа на територији града Београда за школску 2021/2022. годину

Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних новчаних средстава имају сви родитељи, односно други законски заступници деце уписане у први и други разред јавних основних школа за школску 2021/2022 на територији града Београда, осим ученика који су добили бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Пријаве на јавни позив у писаном облику на обрасцу пријаве достављају се на адресу: Фондација за младе таленте, Трг Николе Пашића 6, Београд или се врше електронским путем на сајту Фондације за младе таленте града Београда на адреси: www.fondzamladebeograd.rs,., односно порталу:https://portalfondacija.infostan.rs/ 

 

Уз пријаву се прилаже документација:

1. Копија очитане чиповане личне карте родитеља тј. законског заступника, односно фотокопија личне карте родитеља тј. законског заступника уколико није чипована

2. Копија картице текућег рачуна родитеља, односно законског заступника

3. Потврда Основне школе да је дете ђак јавне основне школе и да у школској 2021/22. години похађа први/други разред, као и да није добио бесплатне уџбенике по програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја за школску 2021/22. годину

4. Изјава о обради података о личности

Образац пријаве за јавни позив, Упутство за попуњавање пријаве са списком тражених прилога за јавни позив и Обавештење/Изјава о обради података о личности преузимаће се почев од 20.08.2021. године на сајту Фондације за младе таленте града Београда, на адреси: www.fondzamladebeograd.rs, у рубрици „Конкурси/Јавни позиви“ или на сајту града Београда – Градске управе града Београда на адреси: www.beograd.rs, у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери“.

Рок за пријављивање на јавни позив је од 20.08.2021. до 30.09.2021. године.

Oбавештења о јавном позиву се могу добити на тел. (011) 321-6246 или путем електронске поште на адресу fondzamlade@beograd.gov.rs .

 

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ. 

 

ТЕКСТ УПУТСТВА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

ТЕКСТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДЊАМА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ које се пружају кад се подаци о личности прикупљају од лица на које се односе (чл. 23. ЗЗПЛ) у сврху права на доделу средстава можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

ТЕКСТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДЊАМА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ које се пружају кад се подаци о личности прикупљају од лица на које се односе (чл. 23. ЗЗПЛ) у сврху достављања обавештења можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

ТЕКСТ ИНФОРМАЦИЈЕ О РАДЊАМА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ које се пружају кад се подаци о личности не прикупљају од лица на које се односе (чл. 24. ЗЗПЛ) можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ. 

 

 

ОБРАСЦИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ ПРИЈАВИ: 

 

Образац ПОТВРДЕ основне школе можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

Образац ИЗЈАВЕ о сагласности на обраду података о личности можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

Образац ПРИЈАВЕ на јавни позив (само за оне који пријаву НЕ ПОДНОСЕ електронски) можете ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

 

 

ПРИЈАВИТЕ СЕ ЕЛЕКТРОНСКИ КЛИКОМ НА ПОРТАЛ: https://portalfondacija.infostan.rs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА О РАДЊАМА ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ КАД СЕ ПОДАЦИ О ЛИЧНОСТИ ПРИКУПЉАЈУ ОД ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ (ЧЛ. 23. ЗЗПЛ)

Фондација за младе таленте града Београдарасписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са седиштем на територији града Београда у 2019. години ради:

 - набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

Фондација за младе таленте града Београда на основу Одлуке Управног одбора о расподели новчаних средстава по категоријама конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда 2019. године УО-158/19 (у даљем тексту: Одлука о расподели новчаних средстава), путем конкурса, а сходно Финансијском плану Фондације за 2019. годину, додељује:

- укупaн износ од 18.000.000,00 рсд (словима: осамнаестмилиона динара) бруто, ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

У складу са Одлуком о расподели новчаних средстава максимални износ који се може доделити појединачном кандидату за набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента на Конкурсу износи 300.000,00 динара.

Документација, која се предаје Фондацији може бити оригинал, оверена фотокопија или фотокопија, при чему се приликом конкурисања Фондацији доноси на увид оригинал документ.

Кандидат се рангира на ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума:

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

Рок за достављање пријава је 02. децембар 2019. године.

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2019. години”, непосредно Фондацији или препоручено поштом.

 

ТЕКСТ КОНКУРСА можете преузети овде

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ можете преузети овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ можете преузети овде (потписано Обавештење се прилаже уз пријаву на Конкурс)

 

Потписивањем Обрасца пријаве сагласили сте се да прибавите све податке и документацију који су наведени у Обрасцу, односно Тексту Конкурса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондација за младе таленте града Београда расписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа са седиштем на територији града Београда, ради: 

 

-набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

 

Путем Конкурса додељује се укупaн износ од 12.000.000,00 рсд бруто, ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента, док максимални износ који се може доделити појединачном кандидату за набавку неопходне опреме која омогућава даље неговање талента на Конкурсу износи 300.000,00 динара.

 

 

Кандидат се рангира на ранг листи Конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума

1. Таленат (уметност, спорт и наука)

2. Социјално-економски статус породице

3. Успех у школовању

4. Припадност осетљивој друштвеној групи

5. Изузетност

 

Услови које кандидати треба да испуњавају:

-да поседују таленат (да је освојио једно од прва три места на републичком/међународном такмичењу у претходне две школске године);

- да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe;

- да имају пребивалиште у граду Београду, минимум 12 (дванаест) месеци до датума расписивања конкурса, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице;

- да су редовни ученици од петог до осмог разреда основних школа које имају седиште на територији града Београда;

- да имају просек оцена сваког завршеног разреда током основношколског образовања најмање одличан (4,50);

- да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, осим у случају да кандидати из оправданих разлога нису завршили разред у предвиђеном року (о оправданости разлога одлучује Управни одбор Фондације, на основу достављених доказа о оправданости разлога);

- да нису остварили новчана средства од Фондације на претходном Конкурсу у оквиру категорије за набавку неопходне опреме.

 

Пријаве на конкурс треба доставити на адресу: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића бр. 6, 11000 Београд, са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу новачаних средстава  талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа у 2018. години”, непосредно Фондацији или препоручено поштом.

Рок за достављање пријава је 26. новембар 2018. године.

 

ТЕКСТ КОНКУРСА можете преузети овде

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ можете преузети овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ можете преузети овде (потписано обавештење се прилаже уз пријаву на конкурс)

 

Потписивањем обрасца пријаве сагласили сте се да прибавите све податке и документацију који су наведени у обрасцу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фондација за младе таленте града Београда и Савет за запошљавање града Београда расписују Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години.

 

Новчана помоћ за најбољу бизнис идеју додељује се у укупном износу од милион динара и то за најбоље прве три бизнис идеје:

- за прво место 500.000,00 динара бруто,

- за друго место 300.000,00 бруто динара бруто, и

- за треће место 200.000,00 бруто динара бруто.

 

Пријава на Конкурс подноси се у просторијама Фондације (Београд, Трг Николе Пашића бр. 6) најкасније до 05. фебруара 2018. године до 15:00 часова, у затвореној коверти на којој је написано ,,Пријава на Конкурс за најбољу бизнис идеју у 2018. години''.

 

Учесници на Конкурсу могу бити Тимови, које чини по минимално 2 (два), а по максимално 5 (пет) чланова.

 

Услови које сваки члан тима треба да испуњава су:

-Да има држављанство Републике Србије или да има статус избеглице,

-Да има пребивалиште на територији града Београда, односно боравиште,

- Старосна доб од 18-30 година,

- Да нису добитници финансијске награде на Такмичењу Града Београда под називом ,,Најбоља старт-ап идеја’’ одржаног 2017. године.

 

Текст Конкурса можете преузети овде.

Обавезан образац пријаве можете преузети овде. (који је неопходно попунити у електронској верзији, а доставља се у штампаној верзији).

Обавештење о обради података о личности можете преузети овде (потписано обавештење се прилаже уз пријаву на Конкурс). 

 

 

 

 

 

 


            

Copyright: Фондација за младе таленте града Београда, Трг Николе Пашића 6, Београд © 2016.